top of page

„მარტო ვაქცინაზე არ არის ლაპარაკი, მოსახლეობას ნდობა არავისი აქვს ან ვის უნდა ენდო…“

Updated: Feb 18

19/08/2021

ავტორი: ირინა დათაშვილი

#datashvil


პროფესორი, ორგანიზაცია – „აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე“ ხელმძვანელი, გიორგი ფხაკაძე აცხადებს:

„ქვე­ყა­ნა­ში ან­ტი­ვაქ­სე­რუ­ლი გან­წყო­ბე­ბის გაღ­ვი­ვე­ბა არის თუ არა კამ­პა­ნი­უ­რი და მარ­თუ­ლი?

– ეს უფრო კომ­ბი­ნი­რე­ბუ­ლი პრო­ცე­სია. ერთი ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი კამ­პა­ნია რუ­სე­თი­დან და ჩი­ნე­თი­დან მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, რაც ყვე­ლას­თვის ცნო­ბი­ლია, ვინც ამ პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლია. რუ­სე­თი ახ­ლაც აგ­რძე­ლებს და ლა­პა­რა­კობს, რომ “სპუტ­ნი­კი“ მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტი­ა­ნი ვაქ­ცი­ნაა და მისი დაც­ვის ხა­რის­ხი თურ­მე 93%-ს აღ­წევს. სხვა­თა შო­რის, “ფა­ი­ზე­რის“ და “ას­ტრაზე­ნე­კას“ ყვე­ლა­ზე დიდი ან­ტი­რეკ­ლა­მა ამ ქვეყ­ნი­დან მო­დი­ო­და, – შე­ხე­დეთ, და­სავ­ლუ­რი ვაქ­ცი­ნა ცუ­დია და ჩვე­ნი კარ­გი­აო. თვი­თონ რუ­სე­მარ­ტო ვაქ­ცი­ნა­ზე არ არის ლა­პა­რა­კი, მო­სახ­ლე­ო­ბას ნდო­ბა არა­ვი­სი აქვს ან ვის უნდა ენდო, ვინ არის ქვე­ყა­ნა­შითი­ვე და­ზა­რალ­და, პრო­ცეს­ში მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ჩა­ით­რი­ეს, რომ­ლე­ბიც მთლი­ა­ნად ამ ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ წა­ვიდ­ნენ. რო­გორც თა­ვის დრო­ზე შე­ვარ­დნა­ძე ეუბ­ნე­ბო­და რუ­სებს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­დე­ნი­ლი ბუ­მე­რან­გი­ვით და­გიბ­რუნ­დე­ბა­თო, ზუს­ტად ასე და­ე­მარ­თათ, უკან და­უბ­რუნ­დათ ან­ტი­ვაქ­სე­რუ­ლი კამ­პა­ნია, რო­მე­ლიც მთელ მსოფ­ლი­ო­ში და­ი­წყეს, რათა თა­ვი­სი ვაქ­ცი­ნა პო­ლი­ტი­კურ ინ­სტრუ­მენ­ტად გა­მო­ე­ყე­ნე­ბი­ნათ. ჩა­უ­ვარ­დათ ეს წა­მო­წყე­ბა…

ჩი­ნე­თიც იმა­ვეს აკე­თებ­და და ახ­ლაც ცდი­ლობს, რომ გა­ავ­რცე­ლოს ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი, სა­კუ­თა­რი ვაქ­ცი­ნე­ბის ეფექ­ტი­ა­ნო­ბა­ზე, სხვე­ბი კი აძა­გოს… ჩი­ნე­თი და რუ­სე­თი ცდი­ლო­ბენ გავ­ლე­ნის ქვეშ მო­იქ­ცი­ონ ქვეყ­ნე­ბი და ადა­მი­ა­ნე­ბი, რი­თაც ყვე­ლას­თვის ცუდ საქ­მეს აკე­თე­ბენ.

გარ­და ამი­სა, არი­ან კონ­კრე­ტუ­ლი პი­რე­ბი, ცნო­ბი­ლია და­ახ­ლო­ე­ბით 28 ადა­მი­ა­ნი მსოფ­ლი­ო­ში, ვინც ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი ან­ტი­ვაქ­სე­რია. მათ სექ­ტან­ტებს ვუ­წო­დებ, რომ­ლე­ბიც ცდი­ლო­ბენ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის შიშ­ზე დიდი ფული იშო­ვონ. ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვა­დაა საქ­მე. იგი­ვე ქალ­ბა­ტო­ნი თინა თო­ფუ­რია, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ცნო­ბი­ლი ან­ტი­ვაქ­სე­რია, სი­ნამ­დვი­ლე­ში თა­ვის ბა­ლახს ყი­დის. აკე­თებს რეკ­ლა­მას, – აი, მე მაქვს წა­მა­ლი, რო­მე­ლიც კო­რო­ნას წი­ნა­აღ­მდეგ და­გეხ­მა­რე­ბა­თო. ზო­გი­ერ­თი ლაივ-ჩარ­თვებს აკე­თებს, ლა­ი­ქე­ბი სურს, მერე ამას სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ებ­ზე ყი­დის. ამა­საც ხში­რად პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის­თვის იყე­ნე­ბენ.

არა­ერ­თი სტა­ტია და­ი­ბეჭ­და, რომ ან­ტი­ვაქ­სე­რე­ბი მი­ლი­არ­დზე მეტ მო­გე­ბას ნა­ხუ­ლო­ბენ თვე­ში მარ­ტო რეკ­ლა­მე­ბით; აგ­რო­ვე­ბენ აუ­დი­ტო­რი­ას და ლა­ი­ქებს, რეკ­ლა­მას ყი­დი­ან. ანუ ცდი­ლო­ბენ ფული იშო­ვონ, მეტი არა­ფე­რი ადარ­დებთ.

ასე­ვე, არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გულ­წრფე­ლად შე­ში­ნე­ბუ­ლი, დაბ­ნე­უ­ლი არი­ან და გა­ნათ­ლე­ბის დო­ნეც და­ბა­ლია. შე­იძ­ლე­ბა ეს იყოს რე­ლი­გი­უ­რი ან სა­ე­რო გა­ნათ­ლე­ბის პრობ­ლე­მა. მთელ მსოფ­ლი­ო­ში ბევ­რი რე­ლი­გი­უ­რი ჯგუ­ფიც კი მა­ნი­პუ­ლი­რებს, რომ სამ­ყა­რო­ში ბოლო ჟამი დგას, ვაქ­ცი­ნა ეშ­მა­კი­სე­უ­ლია და ა.შ. სხვა­თა შო­რის, დიდი რე­ლი­გი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც კი ამ­ბო­ბენ, რომ კო­რო­ნა არ არ­სე­ბობს. მერე რომ და­ე­მარ­თე­ბათ, თურ­მე არ­სე­ბობს… სამ­წუ­ხა­როდ, ეს ტენ­დენ­ცია მთელ მსოფ­ლი­ო­შია და სა­ქარ­თვე­ლოც ამის ნა­წი­ლია.

– რუ­სეთ­მა “სპუტ­ნი­კით“ რა შე­დე­გე­ბი მი­ი­ღო და მისი ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის სა­კი­თხი სა­დამ­დე მი­ვი­და?

– “სპუტ­ნი­კის“ ავ­ტო­რი­ზა­ცია არის იქ, სა­დაც ერთი წლის წინ იყო, ანუ არ­სად… ჩი­ნე­ლე­ბიც კი უფრო ჭკვი­ა­ნუ­რად მო­იქ­ცნენ. რუ­სებ­მა ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში გა­ნა­ცხა­დი შე­ი­ტა­ნეს და თქვენ უნდა ნა­ხოთ ეს ყვე­ლა­ფე­რი. რე­ა­ლუ­რად, მთე­ლი ეტა­პე­ბია გა­სავ­ლე­ლი, ვაქ­ცი­ნის შე­სა­ხებ კლი­ნი­კუ­რი კვლე­ვე­ბი და ა.შ. ცალ­კე თე­მაა, სად არის წარ­მო­ე­ბუ­ლი, რო­გო­რია ეს ხა­რის­ხი, უსაფრ­თხო­ე­ბა და ა.შ. მწარ­მო­ებ­ლის ხა­რის­ხის სტან­დარ­ტიც ვერ გა­და­ლა­ხეს, ანუ მარ­ტივ ენა­ზე რომ აგიხ­სნათ, ჩვენ­ში სა­ხალ­ხო კონ­ტრო­ლის ქალ­ბა­ტო­ნი რეს­ტორ­ნებ­ში რომ და­დის და ვირ­თხებს ეძებს, აქაც ზუს­ტად ასეა, ჯან­მო სა­ნამ ვაქ­ცი­ნამ­დე მივა, ჯერ მი­დის ქარ­ხა­ნა­ში და ამოწ­მებს, იქ “ვირ­თხე­ბი ხომ არ დარ­ბი­ან”. რუ­სებ­მა ეს სტან­დარ­ტიც ვერ გა­და­ლა­ხეს.

სა­ბო­ლო ჯამ­ში, რაც უნდა ვატ­რი­ა­ლოთ, დღეს მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რი ორი ვაქ­ცი­ნაა – “ფა­ი­ზე­რი” და “მო­დერ­ნა”.

– ქარ­თულ რე­ა­ლო­ბა­ში ან­ტი­ვაქ­სე­რულ გან­წყო­ბებს კი­დევ რა კვე­ბავს, თქვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბით?

– აქ მარ­ტო ვაქ­ცი­ნა­ზე არ არის ლა­პა­რა­კი, მო­სახ­ლე­ო­ბას ნდო­ბა არა­ვი­სი აქვს ან ვის უნდა ენდო, ვინ არის ქვე­ყა­ნა­ში პი­როვ­ნე­ბა ან ორ­გა­ნი­ზა­ცია, ინ­სტი­ტუ­ცია, რო­მელ­საც ვენ­დო­ბით? ან­ტი­ვაქ­სე­რუ­ლი მოძ­რა­ო­ბას ისიც კვე­ბავს, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბა აღარ ენ­დო­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს, ვი­საც ეს ვაქ­ცი­ნე­ბი შე­მო­აქვს.

– ამ რე­ა­ლო­ბა­ში გა­მო­სა­ვა­ლი სად არის, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი აც­რის გა­რე­შე არ დარ­ჩნენ და ამ კა­ტას­ტრო­ფას ნელ-ნელა თავი და­ვაღ­წი­ოთ?

– ჩვენ კა­ტას­ტრო­ფას თავს ვე­ღარ და­ვაღ­წევთ, სამ­წუ­ხა­როდ, და­ვაგ­ვი­ა­ნეთ. ამას კი­დევ არ­ჩევ­ნე­ბი ემა­ტე­ბა, მე­ო­რე კა­ტას­ტრო­ფა, რო­მე­ლიც მო­დის. ამ ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სა­არ­ჩევ­ნოა და არა ის, რაც ადა­მი­ა­ნებს სჭირ­დე­ბათ. მა­გა­ლი­თად, ქვე­ყა­ნა პირ­ველ ივ­ლისს ჩა­სა­კე­ტი იყო, არა­ვინ ჩა­კე­ტა. ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პროგ­რა­მა სულ სხვაგ­ვა­რად იყო ასა­წყო­ბი.

ჩვენ­თან ახლა ის სი­ტუ­ა­ცი­აა, რაც ბრა­ზი­ლი­ა­ში ხდე­ბო­და პირ­ვე­ლი ტალ­ღის დროს. როცა პრე­ზი­დენ­ტი ამ­ბობ­და, მე ბიზ­ნე­სი მირ­ჩევ­ნია და­ა­ვა­დე­ბის მარ­თვა­სო. და­გა­ვი­წყდათ რაც იყო ბრა­ზი­ლი­ა­ში? სხვა­თა შო­რის, ბრა­ზი­ლი­უ­რი შტა­მი ამი­ტომ წა­მო­ვი­და. ჩვენ ისე გა­ვა­კე­თებთ, მალე ალ­ბათ ქარ­თუ­ლი შტა­მი გვექ­ნე­ბა. რა დრო­ის კონ­ცერ­ტე­ბი და შეხ­ვედ­რე­ბია. მი­ხა­რია ოლიმ­პი­ე­ლებ­მა რომ გა­ი­მარ­ჯვეს, მაგ­რამ ბო­დი­ში, ამ პან­დე­მი­ის დროს მსგავ­სის ჩა­ტა­რე­ბა მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი იყო?


სრულადნახეთ აქ:

https://www.ambebi.ge/…/264032-rusuli…/… - https://www.ambebi.ge/article/264032-rusuli-dezinpormaciis-kampania-pirdapir-mimartuli/?fbclid=IwAR2cDEtpRPkNiz_4LC0O5b9JdNfO0aT3hvFbh137DdNmWE5AOxCh46kuO6k

– წერს პროფესორი, ორგანიზაცია – „აკრედიტაციასაზღვრებისგარეშე“ ხელმძვანელი, გიორგიფხაკაძე.


MD, MPH, PhD


#drpkhakadze#accreditationge#გიორგიფხაკაძე


#ПрофессорПхакадзе


https://youtube.com/@drpkhakadze

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page