top of page

საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციას „აკრედიტაცია კანადას“ საქართველოში გიორგი ფხაკაძე...

27/05/2023

ავტორი: ირინა დათაშვილი

საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის პროცესი დაიწყო.


საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციას „აკრედიტაცია კანადას“ საქართველოში გიორგი ფხაკაძე წარმოადგენს.


„აკრედიტაცია კანადა მსოფლიოს 40-მდე ქვეყანაში 15,000-მდე ორგანიზაციას დაეხმარა, რომ დანერგონ საერთაშორისო სტანდარტი თავიანთ სამედიცინო დაწესებულებებში“, - ამბობს გიორგი ფხაკაძე.


ორგანიზაციამ საქართველოში უკვე ჩამოაყალიბა ოფისი, რომელიც ქართველ ექსპერეტებს მოამზადებს, რომლებიც შემდგომში დაეხმარებიან კლინიკებს საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებაში.


მთავრობის დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ კლინიკებს, 2025 წლის იანვრიდან საერთაშორისო აკრედიტაციის გავლას ავალდებულებს.


ხარისხიანი ჯანდაცვა, სამედიცინო სერვისები, კვალიფიციური პერსონალი და გამართული ინფრასტრუქტურა – ეს იმ სტანდარტების ნაწილია, რომელსაც კლინიკები უნდა აკმაყოფილებდნენ.


გიორგი ფხაკაძე მოუწოდებს კლინიკებს, დროულად დაიწყონ აკრედიტაციისთვის მზადების პროცესი, რასაც, შეიძლება რამდენიმე თვე ან წელი დაჭირდეს.


აკრედიტაცია კანადა მიესალმება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებას - „სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების საერთაშორისო აკრედიტაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ (ბრძანება №4/ნ 2023 წლის 26 იანვარი), დამზად არის ხელი შეუწყოს სამედიცინო დაწესებულებებს ამ პროცესში. „აკრედიტაცია კანადა“ შესულია სამინისტროს მიერ ჩამოთვლილ ორგანიზაციათა სიაში (მუხლი 1 ნაწილი 2, პუნქტი ა/ Accreditation Canada).

„აკრედიტაცია კანადა“ არის გარე შეფასების განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის აკრედიტაციის მიმნიჭებელი საერთაშორისო ორგანოს - „ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის საერთაშორისო საზოგადოების/გარე შეფასების ასოციაციის“ (International Society for Quality in Health Care/External Evaluation Association (ISQua/ISQuaIEEA) წევრიდა მინიჭებული აქვს აკრედიტაცია, ბოლო განახლება 2022-2026.


(ბრძანების მუხლი 1, პუნქტი ა.ა)მინისტრის ბრძანების მე-2 მუხლი განმარტავს, რომ სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია, არაუგვიანეს 2023 წლის 31 დეკემბრისა, სამინისტროს წარუდგინოს შუალედური ინფორმაცია შერჩეულ აკრედიტაციის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების სახით, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულებაში მიმდინარე აკრედიტაციის პროცესს.


„აკრედიტაცია კანადა“ ითვალისწინინებს ზემოთ ხსენებულ მოთხოვნებს და საქართველოდან განცხადებების მიღება შესაძლებელი იქნება 2023 წლის 1 დეკემბრამდე, რათა ყველა განცხადების შესაბამისი კონტრაქტის დასრულება შესაძლებელი გახდეს მინისტრის ბრძანებაში მითითითებულ ვადებში (2023 წლის 31 დეკემბერი).


ზემოთ ხსენებული ბრძანების 1-ლი მუხლის მიხედვით, 2025 წლის 1 იანვრიდან, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ (დანართი №1) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლად განისაზღვროს დაწესებულება, რომელსაც მოპოვებული ექნება საერთაშორისო აკრედიტაცია.


ამ პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, „აკრედიტაცია კანადამ“ მიიღო გადაწყვეტილება გაეხსნა ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, რომელიც არის დაკომპლექტებული უმაღლესი გამოცდილების ქართველი ექსპერტებით, რომლებიც არიან მომზადებულნი „აკრედიტაცია კანადას“ სტანდარტების მიხედვით.


ადგილობრივ მრჩეველთა გუნდი მაქსიმალურად შეამცირებს აკრედიტაციისათვის მოსამზადებელ დროს (ყველა კომუნიკაცია იქნება ქართულ ენაზე, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი გაცემული იქნება მაქსიმუმ 24 საათში, ქართულენოვანი ქოლ-ცენტრი, ოფისები (თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში), პირადი მრჩეველი მიმაგრებული თითოეულ დაწესებულებას, რეგულარული შეხვედრები უშუალოდ დაწესებულებაში), რათა საავადმყოფოებმა შეძლონ გაიარონ აკრედიტაცია 2025 წლის 1 იანვრამდე.


აკრედიტაცია კანადის შესახებ:


„აკრედიტაციაკანადას“ გააჩნია 60-წლიანი გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის სფეროში. იგი წარმოდგენილია 1000+ დარგის ექსპერტისგან, 35+ ქვეყანაში და მსოფლიოს მასშტაბით აკრედიტებული აქვს 12,000 სამედიცინო დაწესებულება.როგორ დავიწყოთ აკრედიტაციის მოსაპოვებლად მოსამზადებელი პროცესი:


დაგვიკავშირდით: info@accreditation.ge, ჩვენი გუნდი თქვენთან ერთად შეავსებს განაცხადის ფორმას


დაახლოებით ერთ კვირაში თქვენ მიიღებთ სახელშეკრულებო წინადადებას


ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, იქ გაწერილი პირობების მიხედვით, იწყება აკრედიტაციის მოსამზადებელი პროცესი.


აკრედიტაციისთვის მოსამზადებელი პროცედურებია:


სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტთან და პერსონალთან იმართება შეხვედრები და ტარდება ტრენინგი, რაც მოიცავს სტანდარტებისა და პროცედურებისა და აკრედიტაცია კანადის ელექტრონული ინსტრუმენტის გაცნობას.

სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის გუნდისთვის ხდება რჩევების მიცემა, რათა შეაფასონ სამედიცინო დაწესებულები ძირითადი ხარვეზების გამოსავლენად და მოახდინონ შეფასების ანგარიშის სწორი ინტერპრეტაცია.


რეგულარული, ინდივიდუალური შეხვედრები გაიმართება სამედიცინო დაწესებულებაში ხარისხის გუნდთან. რჩევები მიეცემათ მიწოდებისა და აკრედიტაცია კანადის ინსტრუმენტებსა და სტანდარტებში გასარკვევად.


სამედიცინო დაწესებულებას მასზე მიმაგრებული ერთი პირი ეყოლება, რომელიც გამოყოფილი იქნება საქართველოში აკრედიტაცია კანადის მრჩეველთა გუნდიდან.


სამედიცინო დაწესებულების ხარისხის გუნდის ლიდერს შესაძლებლობა ექნება რეგულარულად დაუკავშირდეს აღნიშნულ პირს.


რეგულარული შეხვედრები გაიმართება ადგილობრივ მრჩეველთა გუნდთან და აკრედიტაცია კანადის წარმომადგენელთან საქართველოში.


ინფორმაციას დეტალურად გააცნობენ, აკრედიტაცია კანადის სტანდარტებისა და საქართველოს არსებული კანონმდებლობის/რეგულაციების/სტანდარტების აკრედიტაცია კანადის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის შესახებ.Professor Giorgi Pkhakadze, MD, MPH, PhD

Профессор Гиорги Пхакадзе. #ПрофессорПхакадзе


320 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page